ngày 23/5/2024:

08 giờ 00: Đ/c Trần Văn Lâm - GĐ Sở tham dự hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 50, nhiệm kỳ 2020-2025. *Địa điểm: Phòng họp Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (đ/c Nam).

09 giờ 30: Đ/c Vũ Đình Xứng - PGĐ Sở tham dự cuộc họp thông qua dự thảo Biên bản kiểm toán của các tổ kiểm toán thuộc Đoàn kiểm toán chuyên đề việc quản lý, SD kinh phí bảo vệ MT và ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021- 2023 tại tỉnh Quảng Ninh; việc thực hiện 02 Nghị quyết của HĐND tỉnh QN. *Địa điểm: Trụ sở Kiểm toán nhà nước khu vực VI (đ/c Khanh).

15 giờ 15: Đ/c Trần Văn Lâm - GĐ Sở tham dự hội nghị về công tác cán bộ. *Địa điểm: Hội trường Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (đ/c Nam).

15 giờ 30: Đ/c Vũ Đình Xứng - PGĐ Sở tham dự cuộc họp thông qua dự thảo Biên bản kiểm toán của các tổ kiểm toán thuộc Đoàn kiểm toán chuyên đề việc quản lý, SD kinh phí bảo vệ MT và ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021- 2023 tại tỉnh Quảng Ninh; việc thực hiện 02 Nghị quyết của HĐND tỉnh QN. *Địa điểm: UBND huyện Đầm Hà (đ/c Khanh).

ngày 24/5/2024:

09 giờ 30: Đ/c Vũ Đình Xứng - PGĐ Sở tham dự cuộc họp thông qua dự thảo Biên bản kiểm toán của các tổ kiểm toán thuộc Đoàn kiểm toán chuyên đề việc quản lý, SD kinh phí bảo vệ MT và ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021- 2023 tại tỉnh Quảng Ninh; việc thực hiện 02 Nghị quyết của HĐND tỉnh QN. *Địa điểm: Sở Kế hoạch và Đầu tư.

14 giờ 00: Đ/c Vũ Đình Xứng - PGĐ Sở tham dự cuộc họp thông qua dự thảo Biên bản kiểm toán của các tổ kiểm toán thuộc Đoàn kiểm toán chuyên đề việc quản lý, SD kinh phí bảo vệ MT và ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021- 2023 tại tỉnh Quảng Ninh; việc thực hiện 02 Nghị quyết của HĐND tỉnh QN. *Địa điểm: Sở Tài chính.

14 giờ 30: Đ/c Vũ Đình Xứng - PGĐ Sở tham dự cuộc họp thông qua dự thảo Biên bản kiểm toán của các tổ kiểm toán thuộc Đoàn kiểm toán chuyên đề việc quản lý, SD kinh phí bảo vệ MT và ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021- 2023 tại tỉnh Quảng Ninh; việc thực hiện 02 Nghị quyết của HĐND tỉnh QN. *Địa điểm: UBND huyện Hải Hà và Ban QLDA ĐTXD huyện Hải Hà (đ/c Khanh).

14 giờ 30: Đ/c Vũ Đình Xứng - PGĐ Sở tham dự cuộc họp thông qua dự thảo Biên bản kiểm toán của các tổ kiểm toán thuộc Đoàn kiểm toán chuyên đề việc quản lý, SD kinh phí bảo vệ MT và ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021- 2023 tại tỉnh Quảng Ninh; việc thực hiện 02 Nghị quyết của HĐND tỉnh QN. *Địa điểm: Ban Dân tộc tỉnh.

ngày 26/5/2024:

14 giờ 00: Đ/c Vũ Đình Xứng - PGĐ Sở tham dự cuộc họp thông qua dự thảo Biên bản kiểm toán của các tổ kiểm toán thuộc Đoàn kiểm toán chuyên đề việc quản lý, SD kinh phí bảo vệ MT và ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021- 2023 tại tỉnh Quảng Ninh; việc thực hiện 02 Nghị quyết của HĐND tỉnh QN. *Địa điểm: Sở Tài nguyên và Môi trường.

ngày 29/5/2024:

07 giờ 45: Đ/c Vũ Đình Xứng - PGĐ Sở; đ/c Hà Thị Thanh Lê - PGĐ Sở; đ/c Mai Lê Hoa - PGĐ Sở tham dự hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác XD Đảng cho các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư, Chi ủy viên của cấp ủy cơ sở, đảng viên được phân công giúp việc công tác cho cấp ủy cơ sở.

13 giờ 45: Đ/c Vũ Đình Xứng - PGĐ Sở; đ/c Hà Thị Thanh Lê - PGĐ Sở; đ/c Mai Lê Hoa - PGĐ Sở tham dự hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác XD Đảng cho các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư, Chi ủy viên của cấp ủy cơ sở, đảng viên được phân công giúp việc công tác cho cấp ủy cơ sở.

ngày 30/5/2024:

08 giờ 00: Đ/c Vũ Đình Xứng - PGĐ Sở; đ/c Hà Thị Thanh Lê - PGĐ Sở; đ/c Mai Lê Hoa - PGĐ Sở tham dự hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác XD Đảng cho các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư, Chi ủy viên của cấp ủy cơ sở, đảng viên được phân công giúp việc công tác cho cấp ủy cơ sở.

ngày 31/5/2024:

09 giờ 00: Đ/c Hà Thị Thanh Lê - PGĐ Sở tham dự buổi làm việc với Tổ chức công ích pháp nhân TOA Soken (Nhật Bản). *Địa điểm: VP Sở Tài chính.

 
Hôm nay: ngày 22/5/2024

08 giờ 00: Đ/c Hà Thị Thanh Lê - PGĐ Sở tham dự cuộc họp nghe báo cáo về đề án phát triển văn hóa nghệ thuật tỉnh QN giai đoạn 2023 - 2025, định hướng đến năm 2030. *Địa điểm: Trụ sở UBND tỉnh.

09 giờ 00: Đ/c Hà Thị Thanh Lê - PGĐ Sở tham dự Hội nghị sơ kết công tác triển khai Chương trình học bổng của tỉnh Quảng Ninh dành cho các tỉnh Hủa Phăn, Luông Pha Băng, Xay Nhạ Bu Ly (Lào) giai đoạn 2022-2026. *Địa điểm: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh.

09 giờ 00: Đ/c Mai Lê Hoa - PGĐ Sở tham dự cuộc họp về phương án giá đất dự án Nhóm nhà ở tại khu 2, phường Hà Khẩu, TP Hạ Long. *Địa điểm: HT tầng 13 - VP Sở Tài chính.

14 giờ 00: Đ/c Mai Lê Hoa - PGĐ Sở tham dự cuộc họp về việc xử lý kết quả bán đấu giá tài sản và chủ trương sử dụng số tiền thu được từ bán đấu giá tài sản rừng của CTy TNHH 1TV lâm nghiệp Tiên Yên. *Địa điểm: HT tầng 12 - Văn phòng Sở Tài chính.

14 giờ 00: Đ/c Vũ Đình Xứng - PGĐ Sở tham dự cuộc họp thông qua dự thảo Biên bản kiểm toán của các tổ kiểm toán thuộc Đoàn kiểm toán chuyên đề việc quản lý, SD kinh phí bảo vệ MT và ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021- 2023 tại tỉnh Quảng Ninh; việc thực hiện 02 Nghị quyết của HĐND tỉnh QN. *Địa điểm: UBND Thị xã Quảng Yên (đ/c Khanh).

15 giờ 30: Đ/c Vũ Đình Xứng - PGĐ Sở tham dự cuộc họp thông qua dự thảo Biên bản kiểm toán của các tổ kiểm toán thuộc Đoàn kiểm toán chuyên đề việc quản lý, SD kinh phí bảo vệ MT và ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021- 2023 tại tỉnh Quảng Ninh; việc thực hiện 02 Nghị quyết của HĐND tỉnh QN. *Địa điểm: UBND Tiên Yên (đ/c Khanh).

15 giờ 30: Đ/c Vũ Đình Xứng - PGĐ Sở tham dự cuộc họp thông qua dự thảo Biên bản kiểm toán của các tổ kiểm toán thuộc Đoàn kiểm toán chuyên đề việc quản lý, SD kinh phí bảo vệ MT và ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021- 2023 tại tỉnh Quảng Ninh; việc thực hiện 02 Nghị quyết của HĐND tỉnh QN. *Địa điểm: Ban QLDA ĐTXD huyện Ba Chẽ (đ/c Khanh).


LỊCH CÔNG TÁC CƠ QUAN SỞ TÀI CHÍNH
Bản quyền: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ninh