ngày 26/4/2024:

08 giờ 00: Phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 4 năm 2024 (Đ/c Nguyễn Minh Sơn - GĐ sở). Địa điểm: UBND tỉnh, GM 345/GM-UBND

08 giờ 00: Đoàn Kiểm tra liên ngành ATTP số 3. Đ.c Ngô Tất Thắng - PGĐ sở dự. Địa điểm: huyện Đầm Hà. KH: 2061.

08 giờ 30: Hội thảo góp ý Dự thảo TCVN Hạt tiêu (đen, trắng và xanh). Địa điểm: TP Hà Nội. GM:13/GM-CCPT-CCB.

08 giờ 30: Hội đồng thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án nuôi trồng thủy sản tại Đầm Hà. Đ.c Ngô Tất Thắng - PGĐ sở dự. Địa điểm: H.Đầm Hà. GM:2302.

14 giờ 00: Giấy mời Họp đoàn giám sát Việc thực hiện Nghị quyết số 201/2019/NQ-HĐND ngày 30/7/2019 của HĐND tỉnh. Địa điểm: 41/GM-HĐND

14 giờ 00: Hội đồng thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án nuôi trồng thủy sản tại xã Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh của Hợp tác xã Thương mại Dịch vụ nuôi trồng thủy sản Đầm Hà. Đ.c Ngô Tất Thắng - PGĐ sở dự. Địa điểm: H. Đầm Hà. GM:2299

14 giờ 30: Mời dự họp Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh. Địa điểm: UBDN tỉnh, GM 388/BCS

ngày 27/4/2024:

08 giờ 00: Tiếp nhận thông tin liên quan đến các sự cố, sự việc đột xuất, bất ngờ trên các lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản và công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh để xử lý. Đ/c Nguyễn Văn Đức PGĐ sở; đ/c Long P.QLXDCT; lái xe đ/c Thắng (TB số 1793/TB-SNN&PTNT-VP ngày 04/4/2024).

ngày 28/4/2024:

08 giờ 00: Tiếp nhận thông tin liên quan đến các sự cố, sự việc đột xuất, bất ngờ trên các lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản và công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh để xử lý. Đ/c Ngô Tất Thắng PGĐ sở; đ/c Linh P.KTMT; lái xe đ/c Chiến (TB số 1793/TB-SNN&PTNT-VP ngày 04/4/2024).

ngày 29/4/2024:

08 giờ 00: Tiếp nhận thông tin liên quan đến các sự cố, sự việc đột xuất, bất ngờ trên các lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản và công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh để xử lý. Đ/c Nguyễn Minh Sơn GĐ sở; đ/c Dương CVP sở; lái xe đ/c Linh (TB số 2142/TB-SNN&PTNT-VP ngày 23/4/2024).

ngày 30/4/2024:

08 giờ 00: Tiếp nhận thông tin liên quan đến các sự cố, sự việc đột xuất, bất ngờ trên các lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản và công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh để xử lý. Đ/c Phan Thanh Nghị PGĐ sở; đ/c Minh P.KHTC; lái xe đ/c Thắng (TB số 2142/TB-SNN&PTNT-VP ngày 23/4/2024).

ngày 1/5/2024:

08 giờ 00: Tiếp nhận thông tin liên quan đến các sự cố, sự việc đột xuất, bất ngờ trên các lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản và công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh để xử lý. Đ/c Vũ Duy Văn PGĐ sở; đ/c Cẩm VP sở; lái xe đ/c Chiến (TB số 2142/TB-SNN&PTNT-VP ngày 23/4/2024).

ngày 2/5/2024:

08 giờ 00: Đoàn Kiểm tra liên ngành ATTP số 3. Đ.c Ngô Tất Thắng - PGĐ sở dự. Địa điểm: huyện Hải Hà. KH: 2061.

ngày 3/5/2024:

08 giờ 00: Đoàn Kiểm tra liên ngành ATTP số 3. Đ.c Ngô Tất Thắng - PGĐ sở dự. Địa điểm: TP Móng Cái. KH: 2061.

ngày 4/5/2024:

08 giờ 00: Tiếp nhận thông tin liên quan đến các sự cố, sự việc đột xuất, bất ngờ trên các lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản và công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh để xử lý. Đ/c Ngô Tất Thắng PGĐ sở; đ/c Linh P.KTMT; lái xe đ/c Linh (TB số 2142/TB-SNN&PTNT-VP ngày 23/4/2024).

ngày 5/5/2024:

08 giờ 00: Tiếp nhận thông tin liên quan đến các sự cố, sự việc đột xuất, bất ngờ trên các lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản và công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh để xử lý. Đ/c Nguyễn Văn Đức PGĐ sở; đ/c Thuật P.KHTC; lái xe đ/c Thắng (TB số 2142/TB-SNN&PTNT-VP ngày 23/4/2024).

ngày 11/5/2024:

08 giờ 00: Tiếp nhận thông tin liên quan đến các sự cố, sự việc đột xuất, bất ngờ trên các lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản và công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh để xử lý. Đ/c Phan Thanh Nghị PGĐ sở; đ/c Minh P.KHTC; lái xe đ/c Chiến (TB số 2142/TB-SNN&PTNT-VP ngày 23/4/2024).

ngày 12/5/2024:

08 giờ 00: Tiếp nhận thông tin liên quan đến các sự cố, sự việc đột xuất, bất ngờ trên các lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản và công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh để xử lý. Đ/c Nguyễn Minh Sơn GĐ sở; đ/c Lãnh P.KHTC sở; lái xe đ/c Linh (TB số 2142/TB-SNN&PTNT-VP ngày 23/4/2024).

ngày 18/5/2024:

08 giờ 00: Tiếp nhận thông tin liên quan đến các sự cố, sự việc đột xuất, bất ngờ trên các lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản và công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh để xử lý. Đ/c Vũ Duy Văn PGĐ sở; đ/c Tuấn P.QLXDCT; lái xe đ/c Thắng (TB số 2142/TB-SNN&PTNT-VP ngày 23/4/2024).

ngày 19/5/2024:

08 giờ 00: Tiếp nhận thông tin liên quan đến các sự cố, sự việc đột xuất, bất ngờ trên các lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản và công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh để xử lý. Đ/c Nguyễn Văn Đức PGĐ sở; đ/c Cẩm VP sở; lái xe đ/c Chiến (TB số 2142/TB-SNN&PTNT-VP ngày 23/4/2024).

ngày 25/5/2024:

08 giờ 00: Tiếp nhận thông tin liên quan đến các sự cố, sự việc đột xuất, bất ngờ trên các lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản và công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh để xử lý. Đ/c Ngô Tất Thắng PGĐ sở; đ/c Chinh VP sở; lái xe đ/c Linh (TB số 2142/TB-SNN&PTNT-VP ngày 23/4/2024).

ngày 26/5/2024:

08 giờ 00: Tiếp nhận thông tin liên quan đến các sự cố, sự việc đột xuất, bất ngờ trên các lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản và công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh để xử lý. Đ/c Vũ Duy Văn PGĐ sở; đ/c Dương CVP sở; lái xe đ/c Thắng (TB số 2142/TB-SNN&PTNT-VP ngày 23/4/2024).

 
Hôm nay: ngày 25/4/2024

08 giờ 00: Hội nghị làm việc với bí thư đảng ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân 177 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh (Đ/c Nguyễn Minh Sơn - GĐ sở). Địa điểm: Trung tâm tổ chức hội nghị tỉnh, GM1166-GM/TU

08 giờ 00: Đoàn Kiểm tra liên ngành ATTP số 3. Đ.c Ngô Tất Thắng - PGĐ sở dự. Địa điểm: huyện Bình Liêu. KH: 2061.

08 giờ 00: Tiếp xúc cử tri của ĐBQH trước kỳ họp thứ 7, QH khóa xv (Đ.c Phan Thanh Nghị - PGĐ sở). Địa điểm: huyện Cô Tô, Vân Đồn. GM: TB 170 (VB 2081) (cả ngày)

14 giờ 00: Hội nghị trực tuyến về triển khai công tác sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các công ty nông, lâm nghiệp (14h ngày 25/4/2024)GM 350:Địa điểm tại phòng hop Nhà B trụ sở UBND tỉnh


LỊCH CÔNG TÁC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
Bản quyền: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ninh