ngày 5/10/2022:

14 giờ 00: Dự hội nghị khảo sát, lấy ý kiến tham gia vào báo cáo kết quả thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia. Địa điểm: Trụ sở đoàn ĐBQH và HDND tỉnh, GM 576/GM-ĐĐBQH

ngày 6/10/2022:

08 giờ 00: Hội nghị triển khai Chương trình tăng cường bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm và cấp nước sạch nông thôn và Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới (Đ/c Nguyễn Văn Đức - PGĐ sở). Địa điểm: Bộ NN&PTNT. GM số 469

13 giờ 30: Làm việc với đoàn công tác của Viện Chiến lược, chính sách tài nguyên môi trường (Đ/c.....). Địa điểm: Sở Tài nguyên & MT (GM 5565/GM-STN)

ngày 7/10/2022:

08 giờ 00: Hội thảo góp ý báo cáo đề xuất, tiêu chí phòng KNKC quốc gia về ATTP tại Việt Nam (Đ/c......). Địa điểm: Trực tuyến (GM 1310 - Cục Quản lý chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản)

14 giờ 00: Hội nghị tiếp xúc cử tri Đại biểu Quốc hội trước Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV (Đ/c Vũ Duy Văn-PGĐ sở dự) Địa điểm: Huyện Bình Liêu. GM 573/ĐĐBQH

ngày 8/10/2022:

08 giờ 00: Hội nghị tiếp xúc cử tri Đại biểu Quốc hội trước Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV (Đ/c Vũ Duy Văn-PGĐ sở dự) Địa điểm: Huyện Đầm Hà, VB 4183. 573/ĐĐBQH

08 giờ 00: Hội nghị tiếp xúc cử tri Đại biểu Quốc hội trước Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV (Đ/c Ngô Tất Thắng-PGĐ sở dự) Địa điểm: Huyện Cô Tô, VB 4183. Tạm Hoãn chuyển sang đầu t10

08 giờ 00: Tiếp nhận thông tin liên quan đến các sự cố, sự việc đột xuất, bất ngờ trên các lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản và công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh để xử lý. Đ/c Ngô Tất Thắng PGĐ sở; đ/c Dương CVP sở, lái xe đ/c Chiến (TB số 4355/TB-SNN&PTNT-VP ngày 27/9/2022).

ngày 9/10/2022:

08 giờ 00: Tiếp nhận thông tin liên quan đến các sự cố, sự việc đột xuất, bất ngờ trên các lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản và công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh để xử lý. Đ/c Nguyễn Văn Đức PGĐ sở; đ/c Trọng P.KTMT, lái xe đ/c Thắng (TB số 4355/TB-SNN&PTNT-VP ngày 27/9/2022).

ngày 15/10/2022:

08 giờ 00: Tiếp nhận thông tin liên quan đến các sự cố, sự việc đột xuất, bất ngờ trên các lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản và công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh để xử lý. Đ/c Nguyễn Văn Đức PGĐ sở; đ/c Sơn P.QLXDCT, lái xe đ/c Linh (TB số 4355/TB-SNN&PTNT-VP ngày 27/9/2022).

ngày 16/10/2022:

08 giờ 00: Tiếp nhận thông tin liên quan đến các sự cố, sự việc đột xuất, bất ngờ trên các lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản và công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh để xử lý. Đ/c Ngô Tất Thắng PGĐ sở; đ/c Linh P.KTMT, lái xe đ/c Chiến (TB số 4355/TB-SNN&PTNT-VP ngày 27/9/2022).

ngày 22/10/2022:

08 giờ 00: Tiếp nhận thông tin liên quan đến các sự cố, sự việc đột xuất, bất ngờ trên các lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản và công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh để xử lý. Đ/c Ngô Tất Thắng PGĐ sở; đ/c Thuật P.KHTC, lái xe đ/c Thắng (TB số 4355/TB-SNN&PTNT-VP ngày 27/9/2022).

ngày 23/10/2022:

08 giờ 00: Tiếp nhận thông tin liên quan đến các sự cố, sự việc đột xuất, bất ngờ trên các lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản và công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh để xử lý. Đ/c Nguyễn Văn Đức PGĐ sở; đ/c Lãnh TP.KHTC, lái xe đ/c Linh (TB số 4355/TB-SNN&PTNT-VP ngày 27/9/2022).

ngày 29/10/2022:

08 giờ 00: Tiếp nhận thông tin liên quan đến các sự cố, sự việc đột xuất, bất ngờ trên các lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản và công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh để xử lý. Đ/c Nguyễn Văn Đức PGĐ sở; đ/c Long P.QLXDCT, lái xe đ/c Chiến (TB số 4355/TB-SNN&PTNT-VP ngày 27/9/2022).

ngày 30/10/2022:

08 giờ 00: Tiếp nhận thông tin liên quan đến các sự cố, sự việc đột xuất, bất ngờ trên các lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản và công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh để xử lý. Đ/c Ngô Tất Thắng PGĐ sở; đ/c Cẩm VP sở, lái xe đ/c Thắng (TB số 4355/TB-SNN&PTNT-VP ngày 27/9/2022).

 
Hôm nay: ngày 4/10/2022

08 giờ 00: Nghe báo cáo kết quả thực hiện kiểm điểm công tác quản lý, điều hành ngân sách năm 2021 (Đ/c Nguyễn Minh Sơn - Giám Đốc sở dự họp ). Địa điểm: UBND tỉnh (GM 1012/MH-UBND)

08 giờ 30: Họp Hội đồng thẩm định quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác thuộc thẩm quyền Thủ tướng Chính phủ (Đ/c Vũ Duy Văn - PGĐ sở dự họp). Địa điểm: UBND tỉnh (GM 1010/GM-UBND)

08 giờ 30: Hỗ trợ, hướng dẫn huyện Bình Liêu hoàn thiện các chỉ tiêu, tiêu chí nông thôn mới thuộc lĩnh vực Nông nghiệp và PTNT theo ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông báo số 3403/TB-UBND ngày 13/9/2022. Địa điểm: Trụ sở UBND huyện Bình Liêu, GM 181

14 giờ 00: Họp nghe báo cáo kết quả giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri tại NQ số 113/NQ-HĐND ngày 9/7/2022 của HĐND tỉnh và kiến nghị cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh khoá XIV tại Báo cáo số 145/BC-HĐND ngày 9/7/2022 của thường trực HĐND tỉnh. ( Đ/c Nguyễn Minh Sơn - Giám Đốc sở dự họp). Địa điểm: trụ sở UBND tỉnh, GM 1014


LỊCH CÔNG TÁC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
Bản quyền: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ninh