ngày 6/4/2020:

08 giờ 00: Dự Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy (Đ/c Nguyễn Hữu Giang - Giám đốc Sở). Địa điểm: Tỉnh ủy (GM 1411)

08 giờ 00: Lịch trực tiếp nhận thông tin đến các sự cố,sự việc đột xuất trên các lĩnh vực nông nghiệp,lâm nghiệp, thủy sản và công tác PCTT&TKCN(Đ/c Nguyễn Hữu Giang - PGĐ sở;đ/c Hưng - Văn phòng Sở;đ/c Chiến - Lái xe). Địa điểm: Tại VP Sở NN. (theo cv 1305 Sở NN)

ngày 7/4/2020:

08 giờ 00: Lịch trực tiếp nhận thông tin đến các sự cố,sự việc đột xuất trên các lĩnh vực nông nghiệp,lâm nghiệp, thủy sản và công tác PCTT&TKCN(Đ/c Nguyễn Văn Công - PGĐ sở;đ/c Hưng - Văn phòng sở; đ/c Đức - Lái xe). Địa điểm: Tại VP Sở NN. (theo cv 1305 Sở NN)

ngày 8/4/2020:

08 giờ 00: Lịch trực tiếp nhận thông tin đến các sự cố,sự việc đột xuất trên các lĩnh vực nông nghiệp,lâm nghiệp, thủy sản và công tác PCTT&TKCN(Đ/c Nguyễn Hữu Giang - PGĐ sở;đ/c Hưng - Văn phòng Sở;đ/c Thắng - Lái xe). Địa điểm: Tại VP Sở NN. (theo cv 1305 Sở NN)

ngày 9/4/2020:

08 giờ 00: Lịch trực tiếp nhận thông tin đến các sự cố,sự việc đột xuất trên các lĩnh vực nông nghiệp,lâm nghiệp, thủy sản và công tác PCTT&TKCN(Đ/c Nguyễn Văn Công - PGĐ sở;đ/c Hưng - Văn phòng sở; đ/c Kiên - Lái xe). Địa điểm: Tại VP Sở NN. (theo cv 1305 Sở NN)

ngày 10/4/2020:

08 giờ 00: Lịch trực tiếp nhận thông tin đến các sự cố,sự việc đột xuất trên các lĩnh vực nông nghiệp,lâm nghiệp, thủy sản và công tác PCTT&TKCN(Đ/c Nguyễn Hữu Giang - PGĐ sở;đ/c Hưng - Văn phòng Sở;đ/c Chiến - Lái xe). Địa điểm: Tại VP Sở NN. (theo cv 1305 Sở NN)

ngày 11/4/2020:

08 giờ 00: Lịch trực tiếp nhận thông tin đến các sự cố,sự việc đột xuất trên các lĩnh vực nông nghiệp,lâm nghiệp, thủy sản và công tác PCTT&TKCN(Đ/c Nguyễn Văn Công - PGĐ sở;đ/c Đại - P.KTMT; đ/c Đức - Lái xe). Địa điểm: Tại VP Sở NN. (theo cv 1305 Sở NN)

ngày 12/4/2020:

08 giờ 00: Lịch trực tiếp nhận thông tin đến các sự cố,sự việc đột xuất trên các lĩnh vực nông nghiệp,lâm nghiệp, thủy sản và công tác PCTT&TKCN(Đ/c Nguyễn Văn Nhanh - Phó Bí thư Đảng ủy sở;đ/c Hưng - VP sở;đ/c Thắng - Lái xe). Địa điểm: Tại VP Sở NN. (theo cv 1305 Sở NN)

ngày 13/4/2020:

08 giờ 00: Lịch trực tiếp nhận thông tin đến các sự cố,sự việc đột xuất trên các lĩnh vực nông nghiệp,lâm nghiệp, thủy sản và công tác PCTT&TKCN(Đ/c Nguyễn Hữu Giang - PGĐ sở;đ/c Hưng - Văn phòng Sở;đ/c Kiên - Lái xe). Địa điểm: Tại VP Sở NN. (theo cv 1305 Sở NN)

ngày 14/4/2020:

08 giờ 00: Lịch trực tiếp nhận thông tin đến các sự cố,sự việc đột xuất trên các lĩnh vực nông nghiệp,lâm nghiệp, thủy sản và công tác PCTT&TKCN(Đ/c Nguyễn Văn Công - PGĐ sở;đ/c Hưng - Văn phòng sở; đ/c Chiến - Lái xe). Địa điểm: Tại VP Sở NN. (theo cv 1305 Sở NN)

ngày 15/4/2020:

08 giờ 00: Lịch trực tiếp nhận thông tin đến các sự cố,sự việc đột xuất trên các lĩnh vực nông nghiệp,lâm nghiệp, thủy sản và công tác PCTT&TKCN(Đ/c Nguyễn Hữu Giang - GĐ sở;đ/c Hưng - Văn phòng Sở;đ/c Đức - Lái xe). Địa điểm: Tại VP Sở NN. (theo cv 1305 Sở NN)

ngày 18/4/2020:

08 giờ 00: Lịch trực tiếp nhận thông tin đến các sự cố,sự việc đột xuất trên các lĩnh vực nông nghiệp,lâm nghiệp, thủy sản và công tác PCTT&TKCN(Đ/c Nguyễn Văn Công - PGĐ sở;đ/c Tuấn - p.XDCT;đ/c Thắng - Lái xe). Địa điểm: Tại VP Sở NN. (theo cv 1305 Sở NN)

ngày 19/4/2020:

08 giờ 00: Lịch trực tiếp nhận thông tin đến các sự cố,sự việc đột xuất trên các lĩnh vực nông nghiệp,lâm nghiệp, thủy sản và công tác PCTT&TKCN(Đ/c Nguyễn Hữu Giang - PGĐ sở;đ/c Vọng - P.KHTC;đ/c Kiên - Lái xe). Địa điểm: Tại VP Sở NN. (theo cv 1305 Sở NN)

ngày 25/4/2020:

08 giờ 00: Lịch trực tiếp nhận thông tin đến các sự cố,sự việc đột xuất trên các lĩnh vực nông nghiệp,lâm nghiệp, thủy sản và công tác PCTT&TKCN(Đ/c Nguyễn Văn Nhanh - Phó Bí thư Đảng ủy sở;đ/c Lãnh - P.KHTC;đ/c Chiến - Lái xe). Địa điểm: Tại VP Sở NN. (theo cv 1305 Sở NN)

ngày 26/4/2020:

08 giờ 00: Lịch trực tiếp nhận thông tin đến các sự cố,sự việc đột xuất trên các lĩnh vực nông nghiệp,lâm nghiệp, thủy sản và công tác PCTT&TKCN(Đ/c Nguyễn Văn Công - PGĐ sở;đ/c Sơn - p.XDCT;đ/c Đức - Lái xe). Địa điểm: Tại VP Sở NN. (theo cv 1305 Sở NN)

 
Hôm nay: ngày 5/4/2020

08 giờ 00: Lịch trực tiếp nhận thông tin đến các sự cố,sự việc đột xuất trên các lĩnh vực nông nghiệp,lâm nghiệp, thủy sản và công tác PCTT&TKCN(Đ/c Nguyễn Văn Công - PGĐ sở;đ/c Lãnh - p.KHTC;đ/c Kiên - Lái xe). Địa điểm: Tại VP Sở NN. (theo cv 1305 Sở NN)


LỊCH CÔNG TÁC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
Bản quyền: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ninh