ngày 7/7/2020:

08 giờ 00: Họp Sơ kết công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm 6 tháng đầu năm 2020 và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020(Đ/c Vũ Duy Văn - PGĐ sở;cC QLCL). Địa điểm: UBND tỉnh. (GM 452 UBND tỉnh).

14 giờ 00: Kiểm tra việc triển khai thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở 6 tháng đầu năm 2020 (Đ/c Nguyễn Văn Công - PGĐ sở;p.TCCB;Thanh tra sở;VP;CCKL;CCTS). Địa điểm: tại Sở NN. (GM 109 Sở NN).

ngày 8/7/2020:

07 giờ 30: Thông báo về nội dung, chương trình kỳ họp thứ 18 (kỳ họp thường lệ giữa năm 2020) của HĐND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2021 (Đ/c Nguyễn Hữu Giang - GĐ sở). Địa điểm: HT A - TT TCHN tỉnh.(GM 289 HĐND tỉnh).

07 giờ 45: Dự kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh (Đ/c Nguyễn Hữu Giang - GĐ sở;VP). Địa điểm: Hội trường A - TT TCHN tỉnh. (Giấy triệu tập số 341 HĐND tỉnh). (HỌP TỪ 08-9/7/2020).

08 giờ 30: Họp giải quyết đề nghị của Trung tâm bảo tồn sinh vật cảnh và làm vườn Quảng Ninh(Đ/c Vũ Duy Văn - PGĐ sở). Địa điểm: tại Trung tâm bảo tồn sinh vật cảnh và làm vườn tỉnh Quảng Ninh. (GM 110 Sở NN).

09 giờ 00: Dự lễ Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Thú y (Đ/c Vũ Duy Văn - PGĐ sở). Địa điểm: Tại Chi cục Chăn nuôi và thú y.

ngày 9/7/2020:

07 giờ 45: Dự kỳ họp thứ 18 của HĐND tỉnh (Đ/c Nguyễn Hữu Giang - GĐ sở;VP). Địa điểm: Hội trường A - TT TCHN tỉnh. (Giấy triệu tập số 341 HĐND tỉnh). (HỌP TỪ 08-9/7/2020).

08 giờ 00: Đăng ký làm việc, nắm tình hình nuôi trồng thủy sản trên biển tại Vân Đồn(Đ/c Nguyễn Văn Công - PGĐ sở;CCTS). Địa điểm: UBND huyện Vân Đồn. (GM 111 Sở NN).

ngày 10/7/2020:

08 giờ 00: Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2020 BQL QHLV sông Hồng - Thái Bình(Đ/c Nguyễn Hữu Giang - GĐ sở;CCTL). Địa điểm: Khách sạn Venus Hotel Tam Đảo. (GM 412 BQL QHLV sông Hồng - Thái Bình).

08 giờ 00: Dự Hội nghị điển hình tiên tiến biểu dương cán bộ hội NCT tiêu biểu 5 năm (Đ/c Vũ Duy Văn - PGĐ sở). Địa điểm: LCQ số 4.

ngày 11/7/2020:

08 giờ 00: Lịch trực tiếp nhận thông tin đến các sự cố,sự việc đột xuất trên các lĩnh vực nông nghiệp,lâm nghiệp, thủy sản và công tác PCTT&TKCN(Đ/c Nguyễn Hữu Giang - GĐ sở;đ/c Dương - PCVP sở;đ/c Đức - Lái xe). Địa điểm: Tại VP Sở NN. (theo cv 2701 Sở NN)

ngày 12/7/2020:

08 giờ 00: Lịch trực tiếp nhận thông tin đến các sự cố,sự việc đột xuất trên các lĩnh vực nông nghiệp,lâm nghiệp, thủy sản và công tác PCTT&TKCN(Đ/c Nguyễn Văn Công - PGĐ sở;đ/c Trung - PP.KHTC sở;đ/c Thắng - Lái xe). Địa điểm: Tại VP Sở NN. (theo cv 2701 Sở NN)

ngày 13/7/2020:

07 giờ 30: Dự hội nghị phòng chống thiên tai khu vực miền núi phía Bắc(Đ/c Nguyễn Hữu Giang - GĐ sở;CCTL;VP). Địa điểm: Khách sạn Mường Thanh - Lào Cai. (GM 28 VP TT BCĐ PCTT TW).

ngày 18/7/2020:

08 giờ 00: Lịch trực tiếp nhận thông tin đến các sự cố,sự việc đột xuất trên các lĩnh vực nông nghiệp,lâm nghiệp, thủy sản và công tác PCTT&TKCN(Đ/c Nguyễn Hữu Giang - GĐ sở;đ/c Tuấn - PCVP sở;đ/c Kiên - Lái xe). Địa điểm: Tại VP Sở NN. (theo cv 2701 Sở NN)

ngày 19/7/2020:

08 giờ 00: Lịch trực tiếp nhận thông tin đến các sự cố,sự việc đột xuất trên các lĩnh vực nông nghiệp,lâm nghiệp, thủy sản và công tác PCTT&TKCN(Đ/c Vũ Duy Văn - PGĐ sở;đ/c Sơn - PP.XDCT sở;đ/c Chiến - Lái xe). Địa điểm: Tại VP Sở NN. (theo cv 2701 Sở NN)

ngày 25/7/2020:

08 giờ 00: Lịch trực tiếp nhận thông tin đến các sự cố,sự việc đột xuất trên các lĩnh vực nông nghiệp,lâm nghiệp, thủy sản và công tác PCTT&TKCN(Đ/c Nguyễn Văn Công - PGĐ sở;đ/c Dương - PCVP sở;đ/c Đức - Lái xe). Địa điểm: Tại VP Sở NN. (theo cv 2701 Sở NN)

ngày 26/7/2020:

08 giờ 00: Lịch trực tiếp nhận thông tin đến các sự cố,sự việc đột xuất trên các lĩnh vực nông nghiệp,lâm nghiệp, thủy sản và công tác PCTT&TKCN(Đ/c Vũ Duy Văn - PGĐ sở;đ/c Đại - P.KTMT sở;đ/c Kiên - Lái xe). Địa điểm: Tại VP Sở NN. (theo cv 2701 Sở NN)

 
Hôm nay: ngày 6/7/2020

08 giờ 00: Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy(Đ/c Nguyễn Hữu Giang - GĐ sở;p.KHTC). Địa điểm: Phòng họp số 1, tầng 3, Trụ sở Tỉnh ủy. (GM 1503 Tỉnh ủy).

14 giờ 00: Họp thẩm tra Tờ trình, báo cáo và dự thảo Nghị quyết thuộc lĩnh vực kinh tế, ngân sách trình tại kỳ họp thứ 18 HĐND tỉnh(Đ/c Vũ Duy Văn - PGĐ sở;CCKL;BQLDA VĐ;TTKN). Địa điểm: Nhà A - UBND tỉnh. (GM 389 thay đổi GM 386 HĐND tỉnh).

14 giờ 00: Họp giao ban Thường trực Tỉnh ủy(Đ/c Nguyễn Hữu Giang - GĐ sở;CCKL). Địa điểm: Phòng họp số 1, Tầng 3, Trụ sở Tỉnh ủy. (GM 1504 Tỉnh ủy).


LỊCH CÔNG TÁC SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
Bản quyền: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ninh