ngày 6/4/2020:

08 giờ 00: Hội nghị nghe Đảng đoàn HDND tỉnh, BCS đảng UBND tỉnh báo cáo tình hình, kết quả bước đầu rà soát, khắc phục những hạn chế, tồn tại, yếu kém trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện quản lý nhà nước về đất đai, đầu tư công giai đoạn 2016-2020. Thời gian: 08h00' ngày 06/4/2020 (thứ hai). Địa điểm: Hội trường Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh. (GM số 1411-GM/TU)

14 giờ 00: Hội ý lấy ý kiến tham gia vào Dự án Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP). Thời gian: 14h00 ngày 06/4/2020. Địa điểm: Phòng họp số 4 - tầng 3 Nhà B, Trụ sở Đoan ĐBQH, HDND, UBND tinh. (GM số 109/GM-ĐĐBQH ngày 03/4/2020)

14 giờ 00: Giao ban công tác tuần từ 30/3 - 05/4/2020 của Thường trực Tỉnh ủy. Thời gian: 14h00 ngày 06/4/2020 (thứ Hai). Địa điểm: Hội trường Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. (GM số 1412-GM/TU)

ngày 7/4/2020:

14 giờ 00: 14 giờ 00: Hội ý lấy ý kiến tham gia vào Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng. Thời gian: 14h00 ngày 07/4/2020. Địa điểm: Phòng họp số 4 - tầng 3 Nhà B, Trụ sở Đoan ĐBQH, HDND, UBND tinh. (GM số 108/GM-ĐĐBQH ngày 03/4/2020)

 
Hôm nay: ngày 5/4/2020


LỊCH CÔNG TÁC CƠ QUAN SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
Bản quyền: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ninh