ngày 8/7/2020:

08 giờ 30: Đ/C Nguyễn Hữu Đuyến-Phó giám đốc sở dự họp lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo Thông tư hướng dẫn Nghị định số 25/2020/NĐ-CP.Địa điểm:Bộ kế hoạch Và Đầu tư.(GM-352/BKHĐT)

08 giờ 30: Họp 8h30 ngày 08/7/2020 lấy ý kiến đối với dự thảo Thống tư hướng dẫn Nghị định số 25/2020/NĐ-CP.Địa điểm:Bộ kế hoạch vầ Đầu tư.(GM-352/BKHĐT)

ngày 9/7/2020:

14 giờ 00: Đ/C Đỗ Mạnh Hùng-Phó giám đốc sở dự Hội nghị trực tuyến 14h ngày 9/7.Địa điểm:Trụ sở 2 công an Tỉnh.(GM-348/ĐUCA)

 
Hôm nay: ngày 7/7/2020

07 giờ 30: Hội nghị về công tác cán bộ. Thời gian ngày 07/7/2020. Địa điểm: Tại Trụ sở Tỉnh ủy.(GM-1507/TU)

08 giờ 00: Đ/C Phạm Hồng Biên-Phó giám đốc sở dự Họp Sơ kết công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm 6 tháng đầu năm 2020 và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 (8h00 ngày 07/7/2020).Địa điểm:Trụ sở UBND Tỉnh.(GM-452/UBND)


LỊCH CÔNG TÁC CƠ QUAN SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
Bản quyền: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ninh