ngày 28/7/2021:

07 giờ 30: Làm việc với các chi bộ về thực hiện Quyết định số 119-QĐ/ĐU ngày 17/6/2021 của Đảng uỷ cơ quan sở KHCN về thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2021 tại phòng số 1 Sở KHCN (Lãnh đạo Sở; chi bộ VP, Phòng QLCNg, Chi cục TĐC; Trung tâm Ứng dụng và TKKHCN)

ngày 29/7/2021:

08 giờ 00: HỌP TRỰC TUYẾN Phiên họp Ủy ban Nhân dân thường kỳ tháng 7 năm 2021

 
Hôm nay: ngày 24/7/2021


LỊCH CÔNG TÁC CƠ QUAN SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH QUẢNG NINH
Chịu trách nhiệm: Chánh Văn phòng
Điện thoại: 033.3835958 - Fax: 033.3835471 - Email: skhcn@quangninh.gov.vn
Bản quyền: Văn phòng Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ninh