ngày 5/10/2022:

13 giờ 00: Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ KHCN chuyên ngành lĩnh vực tự nhiên bắt đầu thực hiện từ năm 2023 tại phòng số 1 Sở KHCN (GĐ Phạm Xuân Đài)

ngày 6/10/2022:

14 giờ 00: Tham dự Hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai Quy định 58-QĐ/TW của Bộ chính trị về một số vấn đề bảo vệ chính trị nội bộ Đảng và hướng dẫn số 01-HĐ/BTCTW của Ban Tổ chức trung ương, tại Hội trường Tỉnh uỷ (GĐ Phạm Xuân Đài). xe 14A.00588.

 
Hôm nay: ngày 4/10/2022

08 giờ 00: Họp (1) Nghe báo cáo kết quả thực hiện kiểm điểm công tác quản lý, điều hành ngân sách năm 2021; (2) Nghe và cho ý kiến về dự thảo báo cáo kiểm điểm của UBND tỉnh về công tác quản lý, điều hành ngân sách năm 2021 tại UBND tỉnh

09 giờ 00: (1)Họp hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ KHCN chuyên ngành lĩnh vực KHNN: Nghiên cứu ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật xây dựng mô hình hữu cơ theo chuỗi liên kết đối với các nông sản chủ lực ; (2) 10 giờ 30: Họp Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ KHCN nhiệm vụ: Giải pháp phát triển thương mại biên giới tại phòng số 1 Sở KHCN (GĐ Phạm Xuân Đài)

14 giờ 00: Họp hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ KHCN chuyên ngành lĩnh vực Khoa học xã hội:Nghiên cứu đề xuất giải pháp tăng cường khả năng tiếp cận và thực hiện dịch vụ công trực tuyến cho người dân vùng dân tộc, miền núi và hải đảo tỉnh Quảng Ninh tại phòng số 1 Sở KHCN (GĐ Phạm Xuân Đài)

14 giờ 30: Họp hội đồng tư vấn nhiệm vụ KHCN chuyên ngành lĩnh vực Khoa học xã hội: xây dựng mô hình kinh tế tuần hoàn áp dụng chuyển đổi số cho thành phố Uông Bí tỉnh Quảng Ninh tại phòng số 1 Sở KHCN (GĐ Phạm Xuân Đài)

15 giờ 00: Họp hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ KHCN chuyên ngành lĩnh vực Khoa học xã hội (02 nhiệm vụ) tại phòng số 1 Sở KHCN (GĐ Phạm Xuân Đài)


LỊCH CÔNG TÁC CƠ QUAN SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH QUẢNG NINH
Chịu trách nhiệm: Chánh Văn phòng
Điện thoại: 033.3835958 - Fax: 033.3835471 - Email: skhcn@quangninh.gov.vn
Bản quyền: Văn phòng Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ninh