Hôm nay: ngày 5/4/2020


Toàn thể CB, CC, VC, LĐ của Sở Lao động - TB&XH thực hiện nghiêm túc chủ đề công tác năm 2020 của tỉnh Quảng Ninh về Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và bảo đảm tăng trưởng kinh tế bền vững.


LỊCH CÔNG TÁC CƠ QUAN SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỈNH QUẢNG NINH
Bản quyền: Văn phòng Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ninh
Chịu trách nhiệm chính: Chánh văn phòng
Điện thoại: 033 3835665 Fax: 033 3835084
Email: sldtbxh@quangninh.gov.vn