Thúc đẩy chuyển đổi số phục vụ cho học tập suốt đời sau đại dịch COVID-19    
ngày 5/10/2022:

14 giờ 00: Đ/c Phạm Thanh Thủy - PTB họp tại phòng hop QEZA, nội dung: họp về việc thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 832/UBND-QHXD ngày 06/6/2022 "V/v quy hoạch và giao đất sử dụng vào mục đích quốc phòng trên địa bàn xã Tiền Phong, thị xã Quảng Yên. (GM số 1827/GM-BQLKKT ngày 03/10/2022)./.

ngày 7/10/2022:

07 giờ 30: Đ/c Châu Thành Hưng - PTB dự Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Ninh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 tại Trung tâm tổ chức hội nghị tỉnh./.

ngày 2/11/2022:

13 giờ 30: Đ/c Phạm Thanh Thủy - PTB họp tại phòng họp QEZA, nội dunh: họp thống nhất nội dung tiến độ báo cáo theo kế hoạch đề cương giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh. (GM số 1815/GM-BQLKKT ngày 29/9/2022)./.

ngày 6/10/2023:

14 giờ 00: Đ/c Hoàng Trung Kiên - TB họp tại Hội trường Tỉnh ủy, nội dung: Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Quy định số 58-QĐ/TW ngày 08/02/2022 của Bộ Chính trị về "một số vấn đề về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng" và Hướng dẫn số 01-HD/BTCTW ngày 05/8/2022 của Ban Tổ chức Trung ương. (GM số 617-GM/TU ngày 30/9/2022)./.

Hôm nay: ngày 4 / 10 / 2022